LifeSafer L250 alkolukon sekä alkolukon vuokrauksen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Piirla Oy

Hopeakatu 4

70150 Kuopio

Tietosuojavastaava ja rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:

Harri Salmi

p. +35810 23538 71

harri.salmi@piirla.fi

Miten keräämme sinusta henkilötietoja?

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan mitä henkilötietoja Piirla Oy kerää ja luovuttaa asiakkaistaan ja alkolukkopalveluiden käyttäjistä, kun asiakas tilaa, vuokraa tai muuten käyttää Piirla Oy tarjoamia alkolukkopalveluita. Piirla Oy tarjoaa alkolukkopalveluita suoraan yksityishenkilöille (valvonta-asiakkaat) sekä yrityksille tai muille palveluntarjoajille, jotka haluavat ottaa alkolukkopalvelut osaksi omaa toimintaansa. Tietosuojaseloste myös kertoo mitä henkilötietoja asiakkaat itse luovuttavat Piirla Oy:lle sekä mihin henkilötietojen käsittely perustuu eri tilanteissa. 

1.0 Kerättävät tiedot ja henkilötiedot

1.1 Yksityishenkilöt ja valvonta-asiakkaat

Kun käytät alkolukkopalvelua Piirla Oy:n kanssa tekemäsi sopimuksen nojalla, luovutat meille aktiivisesti ja suostumuksellasi henkilötietoja, kun käytät alkolukko.fi tai piirla.fi verkkosivustoamme ja täytät yhteydenottolomakkeen ja/tai alkolukon vuokrauksen lomakkeen. Henkilötietoja, joita luovutat meille lomakkeilla ja/tai sivuston kautta, ovat esimerkiksi seuraavanlaisia:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • henkilötunnus
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Kotipaikkakunta
  • Ajoneuvon rekisterinumero
  • Ajoneuvon käynnistysmenetelmä

Mikäli asiakas on antanut luvan henkilötietojensa käyttöön markkinointiin, käytämme henkilötietoja mahdollisesti myös markkinointiviestintään. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille, alkolukon vuokraustoimintaan kuulumattomille osapuolille.

Ennen vuokrasopimuksen syntymistä, tarkastamme asiakasta koskevan luottotarkistuksen Suomen Asiakastieto Oy:ltä. Tiedot, jota käsittelemme mutta emme säilytä, koostuu seuraavista:

 • Luottoluokitus
 • Mahdolliset maksuhäiriömerkinnät

Näitä tietoja käsittelemme vain vuokrasopimuksen syntymisen yhteydessä. Luottotietojärjestelmästä hankittuja tietoja emme käsittele enää vuokrasopimuksen syntymisen jälkeen emmekä talleta tai jaa tietoja muille osapuolille.

1.2 Yritykset ja muut palvelun käyttäjät

Alkolukkopalvelua käyttäviltä yrityksiltä ja muilta palveluin käyttäjiltä kuin kohdassa 1.1 kuvatuilta keräämme seuraavat tiedot:

 • Nimi / Yrityksen nimi
 • Yhteyshenkilö
 • Osoite
 • Postinumero ja postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
  • kaikkien palveluun liitettävien ajoneuvojen rekisteritunnus
1.3 Kaikilta kerättävät muut tiedot

Keräämme, käsitellemme ja talletamme asiakkaan omistaman ajoneuvon ja/tai asiakkaan käyttämän ajoneuvon, johon alkolukkolaitteisto on tarkoitus sopimukseen perustuen asentaa – perustekniset tiedot Traficomin tietokannasta. Näihin ajoneuvon perustietoihin kuuluvat esimerkiksi:

 • Valmistusvuosi
 • Merkki
 • Malli
 • Alustanumero
 • Käynnistysmenetelmä

Käsittelemme yllä kuvattuja tietoja asiakkaistamme mahdollistaaksemme:

 • alkolukon vuokrauspalvelun
 • alkolukon vuokrauspalvelun kuukausilaskutuksen
 • alkolukon teknisen toiminnan varmistamisen

2.0 Erityiset henkilötiedot

Palvelussa käytetty laite kerää lokitietoja, joihin sisältyy puhallusnäytettä koskeva tieto sekä lisäksi näytteen ajankohta sekä laitteeseen liitetyn ajoneuvon rekisterinumero. Puhallusnäytettä voidaan pitää terveystietona, joka on ns. erityinen henkilötieto.

Valvonta-asiakkaiden ja Piirla Oy:n kanssa sopimussuhteessa olevien asiakkaiden osalta Piirla Oy:llä on mahdollisuus yhdistää lokitieto siihen henkilötiedon haltijaan eli rekisteröityyn, joka on sopimuksen osapuoli tai ajoneuvon haltija / omistaja.

Muiden kuin yllä olevien asiakkaiden osalta Piirla Oy:llä ei ole mahdollisuutta yhdistää lokitietoa yksityishenkilöön, joka käyttää ajoneuvoa. Piirla Oy:lle siirtyy tieto ainoastaan laitteeseen yhdistetyn ajoneuvon rekisterinumerosta eikä Piirla Oy:lle siten siirry erityisiä henkilötietoja. Kyse ei ole henkilötiedon tai arkaluonteisen henkilötiedon käsittelystä, koska puhallusnäytettä koskeva tieto siirtyy LifeSafer ohjelmistoon anonyyminä ilman, että LifeSaferilla on mahdollisuutta yhdistää sitä ajoneuvoon.

3.0 Käsittelyperuste

Kaikissa yksityishenkilöiden tekemissä alkolukkoa koskevissa palveluissa sekä valvonta-asiakkailla (kohtien 1.1 ja 1.3 mukaiset tiedot) henkilötietojen käsittelyn perusteena on alkolukon käyttöä koskeva rekisteröidyn suostumus. Lisäksi käsittelyperusteena on valvonta-asiakkaiden osalta tuomioistuimen määräämän valvotun ajo-oikeuden toteuttamiselta edellytetyn palvelun tuottaminen, jonka voidaan katsoa olevan lainsäädännöstä johtuva tärkeää yleistä etua koskeva syy.

Palvelua käyttävien yritysten osalta Piirla Oy:lle ei siirry muita henkilötietoja kuin yrityksen yhteyshenkilön yhteystiedot (kohta 1.3). Näiden henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus.

Palvelua käyttävän asiakasyrityksen (muut kuin valvonta-asiakkaat tai yksityishenkilöt) tulee varmistaa, että sillä on laillinen käsittelyperuste kohdassa 2 kuvattujen lokitietojen keräämiseen. Laillisena käsittelyperusteena voi toimia rekisterinpitäjän oikeutettu etu sen varmistamiseksi, että rekisterinpitäjän hallinnoimia ajoneuvoja ei käytetä päihtyneenä.

4.0 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus alkolukon vuokrauksen yhteydessä

Käsittelemme kohdassa 1 eriteltyjä henkilötietoja asiakkaistamme mahdollistaaksemme:

 • alkolukon vuokrauspalvelun
 • alkolukon vuokrauspalvelun kuukausilaskutuksen
 • alkolukon teknisen toiminnan varmistamiseksi

Käsittelemme ja tallennamme kohdan 1. mukaiset tiedot, jotta voimme toteuttaa alkolukon vuokrauksen palveluna. Henkilötunnusta käsittelemme ja tallennamme luottoluokitusta ja palvelun kuukausilaskutusta varten. 

Käsittelemme ja säilytämme asiakkaan henkilötietoja tai yrityksen yhteyshenkilön henkilötietoja niin kauan, kuin asiakas tai yritys käyttää palveluamme. Säilytämme asiakkaan tai yrityksen maksu- ja tilaustietoja sekä lain vaatimia teknisiä dokumentteja (alkolukon asennus- ja kalibrointitodistukset) lain määrittelemän ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen.  

Piirla Oy kerää ja käsittelee valvonta-asiakkaiden osalta kohdassa 2 kuvattuja lokitietoja palvelun tuottamiseksi. Lokitietoja säilytetään 3 vuotta alkolukon käytön lopettamisen jälkeen.

5.0 Evästeet

Verkkosivustomme www.alkolukko.fi käyttää evästeitä. Evästeet keräävät asiakkaista tietoja, kuten esimerkiksi:

 • IP osoite
 • Yksilöllinen laitetunnus
 • Verkkoselaimen tyyppi
 • Kieli
 • Tunnistautumista koskevat tiedot
 • Käyttöjärjestelmä

Verkkosivuston käyttäjät voivat kieltää muiden, kuin funktionaalisten evästeiden käytön sivustolle siirtyessään tai koska tahansa kesken sivuston käytön.

6.0 LifeSafer ohjelmisto

Talletamme ja käsittelemme alkolukko- asiakkaiden tietoja 1A LifeSafer, Inc yrityksen omistamassa PLUS ohjelmistossa. Ohjelmisto on oleellinen osa alkolukon vuokrauspalvelun toteutusta, ja mahdollistaa alkolukon asennukset, huollot ja irrotukset joko Piirla Oy:n tai valtuutetun LifeSafer jälleenmyyjän toimesta. Tietoja, joita luovutamme asiakkaistamme tähän ohjelmistoon ovat esimerkiksi:

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Ajoneuvon tekniset tiedot ja alustanumero
 • Ajoneuvon rekisterinumero

LifeSafer L250 alkolukko tuottaa valvonta-asiakkaista lokitiedon palvelun tuottamiseksi. Lokitieto käsitellään ja tallennetaan ohjelmistossa.

LifeSafer L250 alkolukko tallettaa huoltojen yhteydessä asiakkaan alkolukon lokitiedoston ohjelmistoon. Tätä tietoa Piirla Oy ei käsittele ilman asiakkaan kirjallista suostumusta.

Piirla Oy varmistaa asiakkaidemme henkilö- ja lokitietojen tietoturvan ja luottamuksellisuuden sopimusteknisin keinoin erillisellä henkilötietojen käsittelysopimuksella 1A LifeSafer, Inc kanssa.

7.0 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Kun teemme asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen alkolukosta tai myymme alkolukon, luovutamme asiakkaistamme alla kuvattuja tietoja asiakkaan kanssa yhteistyössä valitulle LifeSafer jälleenmyyjälle. Luovutuksen tarkoitus on jakaa oleelliset tiedot asiakkaasta sekä tulevasta alkolukon asennuksesta, jotta jälleenmyyjä kykenee suorittamaan alkolukon asennuksen ja tulevat alkolukon huoltotoimenpiteet. Luovutamme asianmukaiselle LifeSafer jälleenmyyjälle esim. seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan nimi
 • Asiakkaan puhelinnumero
 • Asiakkaan sähköposti
 • Ajoneuvon rekisteritunnus ja tekniset tiedot

Varmistamme asiakkaidemme henkilötietojen tietoturvallisen käsittelyn ja luottamuksellisuuden sopimusteknisesti ja pakottavasti kaikkien LifeSafer jälleenmyynti- ja asennusliikkeiden kanssa.

8.0 Viranomaiset

Saatamme joutua luovuttamaan tarvittavia tietoja viranomaisille, kuten Poliisille, Finanssivalvojalle tai muille viranomaisille, jos meillä on tähän lain nojalla velvollisuus.

9.0 Oikeus tulla unohdetuksi

Yksityishenkilönä sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai muutoin käsiteltiin.
 • Vastustat tietojen käsittelyä perustellusta syystä ja meillä ei ole perusteltua syytä jatkaa käsittelyä.
 • Henkilötietoja on käsitelty laittomasti.
 • Henkilötiedot on poistettava EU-lainsäädännön tai kansallisen lainsäädännön noudattamiseksi.

Lisäksi sinulla on käsittelyperusteesta riippuen

 • oikeus saada tietoja käsittelystä
 • oikeus tutustua tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus rajoittaa käsittelyä
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Huomioi, että oikeus tulla unohdetuksi ei ole ehdoton. Jos esimerkiksi meillä on lakisääteisiä velvollisuuksia säilyttää tiettyjä tietoja, pitää ne muuttumattomana viranomaisia tai palvelun tuottamista varten tai tietojen käsittely perustuu oikeutettuihin etuihin, jotka syrjäyttävät pyyntösi, emme välttämättä voi poistaa tai muuttaa kaikkia tietojasi.

Jos haluat käyttää yllä kuvattuja oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin (yhteystiedot selosteen alussa). Pyrimme käsittelemään pyyntösi mahdollisimman pian ja viimeistään yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

10. Henkilötietojen siirto EU alueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Kaikki henkilötietojen käsittelytoimet, mukaan lukien tallennus Piirla Oy:n tai LifeSaferin palvelimille ja muut käsittelyt, suoritetaan ainoastaan EU:n tai ETA-alueen sisällä.

Vaikka käsittelemme henkilötietojasi vain EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) sisällä, saatamme poikkeustapauksissa (teknisen tuen tarve LifeSaferilta) luovuttaa henkilötietojasi käsiteltäväksi EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Kaikissa tällaisissa tilanteissa varmistamme, että henkilötietojen käsittely, siirto ja tallennus tapahtuvat yhtä turvallisesti ja suojatusti kuin EU:n tai ETA-alueen sisällä. Tämä varmistetaan käyttämällä sellaisia tietosuojatoimenpiteitä, jotka ovat yhdenmukaisia EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten kanssa, kuten standardisopimuslausekkeita. Tietojenkäsittelysopimus Piirla Oy ja 1A LifeSafer, Inc. välillä määrittelee nämä erikois- ja hätätilanteet, joissa asiakkaan tietoihin voidaan päästä EU/ETA alueen ulkopuolelta.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tässä tietosuojaselosteessa on esitetty tiivistetysti keskeiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä tietyissä tilanteissa. Kaikki muut, tässä selosteessa mainitsemattomat seikat ja yksityiskohdat henkilötietojesi käsittelystä löytyvät yrityksemme päätietosuojaselosteesta. Tietosuojaseloste on saatavilla ao. linkin kautta.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Lue tietosuojaselosteemme aika ajoin, niin saat ajantasaista tietoa ajankohtaisista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 19.10.2023.