Piirlan yleiset myynti- ja toimitusehdot

Yleistä myynti- ja toimitusehtojen (jäljempänä: ”Ehdot”) soveltamisesta

Ehtoja sovelletaan Piirla Oy:n ja sen asiakkaiden välisiin tuotteita ja palveluja koskeviin sopimuksiin, mukaan lukien verkkokaupasta   tehtäviin ostoihin.

Piirla Oy:stä käytetään jäljempänä nimitystä Myyjä. Tuotteiden ja palvelujen ostajasta käytetään jäljempänä nimitystä Asiakas.

Myyjästä ja Asiakkaasta yhdessä käytetään jäljempänä nimitystä Osapuolet.

Osapuolet toteavat selvyyden vuoksi, että tuotteilla tarkoitetaan sekä laitteita, tarvikkeita että ohjelmistoja ja lisenssejä ja palveluilla tarkoitetaan Myyjän Asiakkaalle tuottamia palveluja. 

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan näitä myynti- ja toimitusehtoja, ellei muuta ole erikseen Osapuolten välillä kirjallisesti sovittu.

Nämä myynti- ja toimitusehdot ovat voimassa 7.9.2021 alkaen ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat Myyjän yleiset myynti- ja toimitusehdot.

Asiakkuuden muodostuminen

Asiakkaan tulee rekisteröityä asiakkuussuhteen aloittamiseksi antamalla Myyjälle rekisteröintiin tarvittavat perustiedot tai viemällä ne verkossa olevaan asiakastiedostoon. Asiakas vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi ja virheettömiksi.

Ennen asiakassuhteen rekisteröintiä tulee Myyjän antaa Asiakkaalle tieto mistä GDPR ja tietosuojaseloste dokumentaatio on saatavilla.  Myyjällä on oikeus tarkastaa Asiakkaan luottokelpoisuus ennen asiakassuhteen avaamista ja koska tahansa sopimussuhteen aikana.

Myyjällä on oikeus hylätä Asiakkaan tekemä tilaus Asiakkaan luottokelpoisuustietojen tai muun painavan syyn perusteella tai vaatia ennakkomaksua varmistaakseen Asiakkaan suorituksen.

Tuote- ja palvelutiedot, saatavuus ja hinnoittelu. Myyjän vastuu viivästymisestä.

Varastossa olevien tuotteiden ohjeellinen toimitusaika heti saatavilla oleville varastotuotteille on 3-4 täyttä arkityöpäivää Asiakkaan tilauksen saapumisesta. Toimitusaika on ohjeellinen, eikä Myyjä vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle viivästymisestä aiheutuvista mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Kaikki Myyjän tuotteiden saatavuuteen ja toimitusaikaan liittyvät tiedot ja arviot on saatu ja laadittu Myyjän yhteistyökumppaneiden, kuten maahantuojien, tukkuliikkeiden ja valmistajien antamien tietojen perusteella. Myyjä ei vastaa näiden tietojen oikeellisuudesta eikä Asiakkaalle tai kolmannelle tietojen virheellisyydestä aiheutuvista mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Verkkokaupassa Myyjän ilmoittamat hinnat ovat voimassa tilauksen tekohetkellä. Erilliseen tarjoukseen perustuvat hinnat ovat voimassa kolmekymmentä (30) päivää tarjouksen päivämäärästä lukien tai tarjouksen ehtojen mukaisesti.

Myyjällä on oikeus muuttaa tuotteiden ja palvelujen hinnoittelua kuitenkin niin, että sopimuskohtaisissa tuotteissa ja palveluissa oikeus hintamuutoksiin sovitaan sopimuskohtaisesti.

Asiakkaan Myyjän tarjoukseen antama vastaus, joka sisältää muutoksia, lisäyksiä tai rajoituksia tai ehtoja, katsotaan vastatarjoukseksi, joka ei ole Myyjää miltään osin sitova.

Kaikkiin Myyjän ilmoittamiin hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero. Arvonlisäveron määrän tai määräytymisperusteen muuttuessa on Myyjällä oikeus vastaavasti tarkastaa hintaan lisättävä arvonlisävero.

Tilauksen tekeminen ja sopimuksen syntyminen

Asiakas vastaa siitä, että tilauksen tai sopimuksen tekijällä on tilauksen tekemiseen ja/tai sopimuksen solmimiseen riittävät valtuudet ja toimivalta omalta organisaatioltaan ja että tilauksen tai sopimuksen sisältö vastaa Asiakkaan tahtotilaa.

Sopimus tuotteen tai palvelun toimittamisesta syntyy Osapuolten välille, kun sopimus on allekirjoitettu tai kun Myyjä on lähettänyt Asiakkaalle tilausvahvistuksen.

Tuotteiden ja palvelujen toimittaminen

Asiakaskohtaisten tuotteiden ja palvelujen toimitusaika sovitaan aina erikseen kirjallisesti. Myyjä toimittaa Asiakkaan tilaamat tuotteet ja palvelut ainoastaan Suomen alueelle, ellei Asiakkaan kanssa ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Useamman kuin yhden tuotteen tilauksissa saattavat tuotteet saapua eri lähetyksissä. Asiakas vastaa oikean toimitusosoitteen täsmällisestä ilmoittamisesta.

Asiakas on velvollinen tuotteen vastaanottaessaan tarkastamaan lähetyksen kunnon ja toimitusmäärän ja mikäli niiden johdosta on puutteita tai huomautettavaa, merkitsemään havainnot rahtiasiakirjaan sekä olemaan välittömästi yhteydessä Myyjään.

Asiakkaan ottaessa edellä kerrotun mukaisesti yhteyden Myyjään, on Myyjän velvollisuus ohjeistaa Asiakasta sekä tarvittaessa korjata toimitus niin, että Asiakas saa tilauksensa mukaisen toimituksen.

Kaikkiin tilauksiin ja toimituksiin lisätään toimituskustannukset.

Maksuehdot

Tilauksiin sovelletaan maksuehtoa 14 päivää netto. Viivästyskorko määräytyy voimassa olevan korkolain mukaisesti. Myyjällä on oikeus käyttää maksumuistutuksissa ja perinnässä ulkoistettuja palveluita. Hintoihin liittyvät huomautukset on tehtävä Myyjälle seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä lukien.

Takuu ja vastuu virheistä

Tuotteisiin sovelletaan kaikilta osin ja yksinomaan tuotteen valmistajan omia takuuehtoja. Myyjän takuu on kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa tuotteen valmistajan tuotteelleen antama takuu ehtoineen.

Asiakas on velvollinen perehtymään tuotteen ja palvelun ehtoihin ja sitoutuu kaikilta osin noudattamaan tuotteen valmistajan käyttö- ja takuuehtoja.

Myyjällä on oikeus takuuasian käsittelemiseksi tai virheen korjaamiseksi siirtää asian käsittely tuotteen valmistajalle ja ohjata Asiakas ottamaan yhteyttä suoraan tuotteen valmistajaan tai valmistajan edustajaan.

Myyjä korvaa ostetun tuotteen uudella samanlaisella tai vastaavalla tuotteella, mikäli Posti tai muu lähetyspavelu todistetusti kadottaa lähetyspaketin. Mikäli myyjällä ei ole tarjota uutta tuotetta, niin tilauksen maksu palautetaan asiakkaalle. Jos kyseessä on käytetty tuote, niin palautuksesta sovitaan aina tapauskohtaisesti. Lähetyksien takuu koskee vain myyjän maksamia lähetyksiä.

Tuotepalautukset

Tuotteilla on 14 päivän palautusoikeus. Tuote tulee olla käyttämätön ja alkuperäisessä pakkauksessa. Asiakkaan tulee myös sopia kaikista tuotepalautuksista myyjän kanssa.

Asiakas on velvollinen maksamaan tuotepalautuksen lähetyskulut, mikäli asiakas käyttää kalliimpaa lähetystapaa, kuin myyjä on ohjeistanut.

Omistusoikeus ja vaaranvastuu

Myyjä omistaa tuotteet kunnes ne on Asiakkaan toimesta täysin ja kokonaisuudessaan maksettu sekä vastaanotettu.

Tuotteiden vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle sopimuksen syntyessä kohdan 4. mukaisesti tai tuotteen luovutuksen yhteydessä, mikäli Myyjä vastaa tuotteen toimituksesta Asiakkaalle.

Sopimusehtojen muuttaminen

Myyjällä on oikeus muuttaa yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Muutettuja ehtoja sovelletaan niiden voimaantulosta lähtien uusiin tilauksiin ja sopimuksiin. Asiakas hyväksyy muuttuneet ehdot jatkaessaan tilauksia tai palveluiden käyttöä ehtomuutosten jälkeen.

Myyjän vastuu ja vastuunrajoitukset

Myyjän vastuu vaatimuksista, jotka syntyvät Myyjän tuotteesta tai palvelusta tai liittyvät Myyjän tuotteeseen tai palveluun tai jollain perusteella liittyvät Osapuolten väliseen sopimukseen tai Asiakkaan tilaukseen, rajoittuu välittömiin vahinkoihin, jotka Asiakas tai kolmas osapuoli näyttävät syntyneen Myyjän suoranaisen oman virheen tai laiminlyönnin välittömänä tai suorana seurauksena.

Myyjän vastuu kaikissa tapauksissa rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. Myyjä tai sen omat alihankkijat tai omat ohjelmistokehittäjät eivät vastaa missään olosuhteissa seuraavista vahingoista tai vaatimuksista, vaikka niiden mahdollisuudesta olisi Myyjälle tai sen alihankkijalle tai ohjelmistokehittäjälle ilmoitettu:

  • epäsuorat tai välilliset vahingot;
  • menetetty liikevoitto, liiketoimi, liikevaihto tai goodwill-arvo tai saamatta jäänyt mikä tahansa taloudellinen säästö;
  • tietojen tai tiedostojen katoaminen, muuttuminen, vahingoittuminen tai muu kielteinen seuraamus tiedoille tai tiedostoille;
  • vaatimukset ajoneuvon valmistajan tai ajoneuvon laitteen tai varusteen toiminnasta tai puutteellisesta tai virheellisestä toiminnasta aiheutuvan seuraamuksen vaikutuksista Myyjän tuotteen tai palvelun toimintaan;
  • vaatimukset perustuen tai liittyen tuotteen valmistajan tai maahantuojan lupauksiin tai ilmoituksiin tuoteominaisuuksien sisällöstä tai tulevasta sisällöstä tai kehityksestä.

Sopimusehtojen soveltamisjärjestys ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:

  • Myyjän ja Asiakkaan välinen tuotteita tai palveluja koskeva sopimus liitteineen.
  • Myyjän kulloinkin voimassa olevat yleiset myynti- ja toimitusehdot.
  • Soveltuvin osin IT 2018 yleiset sopimusehdot.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli asiassa ei päästä neuvotteluin ratkaisuun, käsitellään asia Myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.